Odjel/Centar za gerontologiju

Porast udjela starog stanovništva jedno je od glavnih obilježja suvremenog demografskog kretanja u razvijenim zemljama, a zbog niskog nataliteta i prirodnog smanjenja stanovništva s više umrlih nego rođenih, te produženog životnog vijeka očekuje se daljnji porast starog stanovništva.
Javnozdravstvena istraživanja ukazala su kako se zdravstvene potrebe dinamički mijenjaju s demografskom tendencijom povećanja populacije starijih ljudi. Budući da je zaštita zdravlja starijih osoba glavni pokazatelj napretka, ali i propusta u zaštiti zdravlja cjelokupnog pučanstva, uvidjela se potreba za sustavnim praćenjem, utvrđivanjem, proučavanjem i planiranjem zdravstvenih potreba i funkcionalne onesposobljenosti starijih osoba.
Primjena gerontološko-javnozdravstvene djelatnosti uvjetovana je dobnom strukturom populacije o čijim zdravstvenim potrebama se provodi program praćenja i evaluacije. Na nacionalnoj razini to je potvrđeno Zakonom o zdravstvenoj zaštiti koji naglašava posebne mjere zdravstvene zaštite stanovništva starijeg od 65 godina.
Osnova poslova i zadaća gerontološko-javnozdravstvene djelatnosti na županijskoj razini zavoda za javno zdravstvo sukladno “Planu i programu mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja” obuhvaća:

•    Praćenje, proučavanje, nadzor, koordinaciju, evaluaciju i izvješćivanje te plansku projekciju gerontološko-javnozdravstvenih pokazatelja
•    Utvrđivanje, evidenciju, praćenje i evaluaciju zdravstvenih potreba osiguranika starijih od 65 godina – praćenje morbiditeta i mortaliteta u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj zdravstveno-gerijatrijskoj zaštiti vođenjem javnozdravstvene gerontološke datoteke
•    Zdravstveno-gerontološku edukaciju i primjenu primarne prevencije
•    Izradu prijedloga Programa mjera i postupaka u zaštiti zdravlja starijih osoba s prijedlogom provedbe ciljnih prioritetnih i preventivnih gerontološko-javnozdravstvenih mjera u cilju poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite i očuvanja funkcionalne sposobnosti starijih osoba
•    Koordiniranje djelatnosti i sudjelovanje u organizaciji i provedbi gerontološko-javnozdravstvenih akcija (edukaciju i preventivne aktivnosti skrbi za starije u lokalnoj zajednici) te suradnju s ostalim sudionicima promidžbe aktivnog zdravog starenja sukladno europskim gerontološkim normama
•    Trajnu gerontološku-javnozdravstvenu edukaciju i informiranje javnosti
•     Koordinaciju svih provoditelja gerontološke i gerijatrijske zdravstvene skrbi i stalnu edukaciju zdravstvenih djelatnika koji se bave zdravstvenom zaštitom starijih osiguranih osoba
•    Izradu odabranih zdravstvenih mjera i postupaka za primjenu preventivnog individualnog savjetovanja kako zdravih tako i bolesnih starijih osiguranika
•    Gerontološko-javnozdravstveno podučavanje o samoodgovornosti, suodgovornosti i samopomoći te uzajamnoj pomoći
•    Izvješćivanje i evaluaciju rada

Share on social media

Facebook
Twitter
LinkedIn
Logo ustanove

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE