Search

Proizvodnja mikrobioloških podloga i sterilizacija

VODITELJICA: Doc. dr.sc. Anita Rakić, dipl. inž.
KONTAKT: anita.rakic@nzjz-split.hr

Rad Odjela obuhvaća pripremu mikrobioloških podloga koje se koriste u Službi za kliničku mikrobiologiju za dijagnostiku infekcija mokraćnog sustava, tuberkuloze, spolnog sustava, kože i sluznica, dišnog sustava, probavnog sustava, parazitarnih i mikoloških infekcija. U navedenom Odjelu pripremaju se i mikrobiološke podloge koje se koriste u Službi za zdravstvenu ekologiju za ocjenjivanje zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe, za praćenje, proučavanje i ocjenjivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće, kakvoće otpadnih, površinskih i voda za rekreaciju, kakvoće morske vode i praćenje stanja vodoopskrbe u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Na Odjelu je tijekom 2017. proizvedeno 9 538,96 litara podloga, a mjesečna dinamika prikazana je na slici.

Mjesečna dinamika proizvodnje podloga, 2017.g.
Količina mjesečno proizvedenih podloga u litrama za 2017. godinu

Odjel je osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007, Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija (HAA), za Ispitivanje fizikalnih i mikrobioloških parametara hranjivih podloga kao podrška kvaliteti u postupku vlastite pripreme.

U proizvodnji mikrobioloških podloga primjenjuju se zahtjevi dobre proizvođačke prakse, te upute za pripremu, proizvodnju, skladištenje i ispitivanje mikrobioloških podloga u skladu sa zahtjevima  normi HRN EN 12322: 2008. i HRN EN ISO 11133:2014.

U radnim prostorijama Odjela obavlja se i sterilizacija svih instrumenata, materijala i pribora, a postupci se provodi sterilizacijskim postupcima pomoću suhog, vrućeg zraka i pomoću vruće vodene pare pod tlakom.

ZA SVE KONZULTACIJE I UPITE DOSTUPNI SMO VAM TELEFONOM 401 153 ILI MAILOM: anita.rakic@nzjz-split.hr

Share on social media

Facebook
Twitter
LinkedIn