Search

Savjetodavne usluge

Liječnici specijalisti mikrobiologije pružaju savjetodavne usluge korisnicima usluga o:
•    Izboru pretraga i korištenju usluga laboratorija uključujući potrebnu vrstu uzorka, kliničke indikacije, ograničenja postupka ispitivanja, te učestalost ispitivanja,
•    Pojedinom kliničkom slučaju,
•    Interpretaciji rezultata ispitivanja,
•    Učinkovitom korištenju laboratorijskih usluga,
•    Pravilnom uzimanju uzoraka u slučaju da se ne zadovolje kriteriji prihvatljivosti uzoraka.

Share on social media

Facebook
Twitter
LinkedIn