Search

ACCESS TO INFORMATION

Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/1385/15, 69/22) ima za cilj omogućiti pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na informaciju slijedom Zakona ostvaruje se podnošenjem zahtjeva putem potpuno ispunjenog Obrasca zahtjeva za pristup informacijama

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podnijeti:

  • pisanim putem na adresu: Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Vukovarska 46, 21 000 Split;
  • elektroničkim putem na adresu: iva.bego@nzjz-split.hr;
  • osobno u Protokolu Nastavnog zavoda radnim danom u vremenu od 8,00 do 15,00 sati. 

 

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:

  • izjavu stranke da se poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama;
  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi;
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije;
  • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev;
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.

Službenica za informiranje Nastavnoga zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije je Iva Bego Tadin, mag. iur., Voditeljica Odjela za kadrovske i tehničke poslove Nastavnog zavoda.

Telefon: 021 40 11 48
E-mail: iva.bego@nzjz-split.hr

Za zamjenika službenika za informiranje za vrijeme korištenja godišnjih odmora, bolovanja i druge spriječenosti za rad određuje se Dragica Matas, mag. admin. publ., Tajnica Ravnateljice Nastavnog zavoda. 

Telefon: 021 40 11 37
E-mail: tajnica@nzjz-split.hr

 

Information access fee

The public authority is entitled to reimbursement of the actual material costs incurred in providing the information to the user of the right to access and re-use the information, as well as to reimburse the costs of providing the requested information.
Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Kriterije za određivanje visine naknade i način naplate naknade propisao je Povjerenik za informiranje.

Izmjene kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 141/22)

 

Ponovna uporaba informacija

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

U svrhu ponovne uporabe tijela javne vlasti nemaju obvezu informaciju izraditi, prilagođavati ili izdvajati dijelove informacija ako to zahtijeva nerazmjeran utrošak vremena ili sredstava, niti se od tijela javne vlasti može zahtijevati da nastavi ažurirati, nadograđivati i pohranjivati informacije u svrhu ponovne uporabe.

 

Forms

Obrazac – zahtjev za ponovnu uporabu informacije

Obrazac – zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Žalba protiv rješenja ponovne uporabe informacija

Žalba protiv rješenja pristupa informacijama

Žalba šutnja uprave – ponovna uporaba informacija

Žalba šutnja uprave – pristup informacijama

 

Godišnje izvješće

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Share on social media

Facebook
Twitter
LinkedIn