Search

01. srpnja 2024. godine – Obavijest Odjela za ispitivanje zraka

Na temelju Ugovora U-24/00068 (Klasa: 024-02/24-01/80; Ur. br. 2181-1-09-3/4-24-1 od 21. lipnja 2024. godine) o praćenju kvalitete zraka između Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije i naručitelja Grada Splita, dana 01. srpnja 2024. godine započela su kontinuirana mjerenja lebdećih čestica PM2,5 i PM10 te metala (As, Cd, Ni i Pb) u PM10 na mjernoj postaji BRDA 1, gradski kotar Brda. Mjerenja ukupne taložne tvari (UTT) i metala (As, Cd, Ni, Pb i Tl) u UTT također se nastavljaju provoditi na tri mjerne lokacije. Mjerenja svih navedenih parametara provodit će se kontinuirano tijekom 12 mjeseci.

Share on social media

Facebook
Twitter
LinkedIn