Search

Služba za mentalno zdravlje

Započela je s radom  02. rujna 1996. kao Zavod za bolesti ovisnosti Splitsko-dalmatinske županije. Dosadašnji rad Službe s obzirom na reorganizacijske promjene u zdravstvu, obilježila su tri vremenska razdoblja: razdoblje od 1996. do 2004., od 2004. do 2008., i razdoblje od 2008. godine.

Razdoblje od 1996. do 2004. godine

Zlouporaba droga u svom suvremenom obliku prisutna je od 60-tih godina prošlog stoljeća u Republici Hrvatskoj. Devedesetih godina poprimila je zabrinjavajuće razmjere u mnogim gradovima poradi rata i tranzicije što je tražilo urgentni odgovor struke.  Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe opojnih droga u Republici Hrvatskoj je prihvaćena 1996. godine, pri čemu je uvaženo stajalište da je droga opći društveni problem u čijem rješavanju prvenstveno mora sudjelovati država i njene institucije, a ne nevladin sustav. Izvan bolničkom programu liječenja ovisnika, kao jednom od oblika liječenja ovisnika, u Hrvatskoj se pridao najveći značaj radi njegove dostupnosti, troškova liječenja i prihvatljivosti za najveći broj mladih i uglavnom ne suviše u ličnosti oštećenih ovisnika. U početku ovaj se program provodio preko mreže Centara za prevenciju i izvan bolničko liječenje ovisnosti. Prema koncepciji rada, u tim se ustanovama integrirao terapijski, epidemiološki i koordinacijsko-preventivni rad. U njima su osobe s problemima u svezi droga mogle ostvariti svoju primarnu, specifično zdravstvenu i psihosocijalnu zaštitu. Jedan od tih Centara započeo je s radom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a kako je situacija bila najozbiljnija u Splitu, specifična jedinica je upravo bila formirana u tom gradu. U njemu se započelo s implementacijom supstitucijskog tretmana liječenja još 1992. U kratkom razdoblju, do otvaranja Zavoda za  bolesti ovisnosti 1996., u Centru je bilo obuhvaćeno gotovo 700 teških heroinskih ovisnika. Otvaranje Zavoda za  bolesti ovisnosti bila je posljedica ozbiljnosti problema ovisnosti koja je u to vrijeme, prema pokazateljima kao što je broj ovisnika liječenih metadonom, broj evidentiranih u policijskim kartotekama zbog kaznenih djela vezanih za drogu, broj pritvorenih i zatvorenih, te broj osoba na izdržavanju kazne zbog istih djela, imala primat u našoj državi.  Osnivanje Zavoda podržali su tadašnji pročelnik županijskog Ureda za rad, zdravstvo i socijalnu skrb mr. sc. Joško Kalilić, dr.med. i tadašnji župan splitsko-dalmatinski Kruno Peronja. Županija splitsko-dalmatinska kao osnivač i vlasnik tijekom proteklog perioda je svesrdno podupirala rad Zavoda. U Zavodu su djelovali multidisciplinarni timovi uključujući psihijatre, psihologe, medicinske sestre, socijalne radnike, defektologe i sociologe. Zavod je bio smješten u Svetom Kaju pored Solina, a prvu godinu svog rada obilježio je izdavanjem glasnika «Krijesnica Svetog Kaja» u rujnu 1997. godine.

Razdoblje od 2004. do 2008. godine

Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN 121/2003) i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga (NN163/2003) sustav za prevenciju ovisnosti i izvanbolničko liječenje ovisnika postao je dio sustava mreže Zavoda za javno zdravstvo u RH. Samim tim Zavod za bolesti ovisnosti Splitsko-dalmatinske županije postao je sastavni dio Županijskog zavoda za javno zdravstvo i nastavio svoj rad kao Služba za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti. U svojoj organizaciji i sadržajima rada Služba je  objedinila aktivnosti zdravstva, socijalne zaštite i prosvjete s ciljem provođenja stalnog nadzora, edukacije, psihoterapije, obiteljske terapije, prevencije HIV infekcije i hepatitisa, te pomoći u rješavanju, drugih životnih problema ovisnika i njihovih obitelji, kao i pružanju pomoći povremenim konzumentima droga i njihovim obiteljima. U ovom razdoblju Služba je preseljena iz Svetog Kaja, lokalitet koji se pokazao vrlo nepovoljnim zbog otežane dostupnosti, u novoizgrađenu zgradu u Vukovarskoj 46, u okviru Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.

Razdoblje od 2008. godine

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti iz 2008. godine definirana je djelatnost zaštite mentalnog zdravlja, prevencije i izvan bolničkog liječenja ovisnosti temeljem koje se ova Služba bavi i ostalim segmentima mentalnog zdravlja, te mijenja svoj naziv u Služba za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti. Tadašnji ustroj Službe temeljem Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta u  Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije od 13.11.2010. radi u okviru tri odjela, Odjela za zaštitu mentalnog zdravlja, Odjela za izvanbolničko liječenje ovisnosti i Odjela za zaštitu zdravlja djece i mladih. Izmjenama i dopunama Zakona za zdravstvenu zaštitu 2013.g u dijelu koji se odnosi na djelatnosti županijskih Zavoda za javno zdravstvo, stavljen je naglasak na prevenciju, unapređenje i tretman u okviru mentalnog zdravlja. Sukladno tome Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta u  Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije od 2016.g mijenja se ime u Služba za mentalno zdravlje, te se organizira u četiri odjela: Odjel za psihosocijalnu podršku, Odjel za tretman i nadzor nad ovisnostima, Odjel za rizična ponašanja, istraživanje i prikupljanje podataka i Odjel za prevenciju u sportu.
Danas, Služba provodi programe univerzalne i indicirane prevencije kroz javnozdravstvene projekte, program tretmana i nadzora nad ovisnostima, poslove prikupljanja, praćenja i obrade podataka s područja zaštite mentalnog zdravlja, analiziranje epidemiološkog stanja rizičnih populacija, surađuje sa zdravstvenim, prosvjetnim, socijalnim, pravosudnim i drugim institucijama i  djelatnicima, te nevladinim udrugama koje se bave problematikom iz područja mentalnog zdravlja i ovisnosti.
Tijekom proteklog razdoblja obavljen je opsežan posao čime je rad Službe postao prepoznatljiv u cijeloj Županiji.

Preventivne aktivnosti

U dosadašnjem radu provedeno je ili je u provedbi, niz preventivnih javnozdravstvenih projekata zaštite i unapređenja zdravlja djece i mladih, a ostvarena je suradnja u takvim projektima i s drugim institucijama, gospodarstvenicima, udrugama građana, volonterima i pojedincima u lokalnoj zajednici.

Savjetovalište za djecu i mlade

Savjetovanje školske djece, mladih i njihovih roditelja, u «Savjetovalištu»  važno je mjesto prevencije, tretmana i dijagnostike. Cilj rada  Savjetovališta je zaštita i unapređenje mentalnog zdravlje, te prevencija  ovisnosti. Obuhvaća individualno i obiteljsko savjetovanje, telefonsko savjetovanje, e-savjetovanje, toksikološku analizu urina, specijalističke, dijagnostičke i terapijske postupke, po potrebi  i suradnju s drugim ustanovama i institucijama. Većina korisnika „Savjetovališta“ dolazi samoinicijativno ili na nagovor vršnjak zbog emocionalnih poteškoća, poteškoća u učenju ili zbog otežanog funkcioniranja u obiteljskom, školskom, općenito socijalnom okruženju. Osim toga stručni suradnici Službe provode programe sekundarne prevencije, koji su namijenjeni adolescentima-konzumentima i eksperimentatorima  droga, a čiji korisnici dolaze samoinicijativno ili s nalogom Općinskog državnog odvjetništva, Centra za socijalnu skrb ili Općinskog suda. 

Tretman i nadzor nad ovisnostima

Temelj organizacije liječenja ovisnosti o drogama u Republici Hrvatskoj je izvanbolničko liječenje. U provođenju izvanbolničkog liječenja ovisnika, Službe za mentalno zdravlje su mjesto prvog doticaja ovisnika sa specijaliziranim djelatnicima koji provode dijagnostiku te sukladno kliničkoj slici predlažu mogući tretman. Tretman i nadzor se provodi u suradnji s timovima liječnika obiteljske medicine, ali i sa specijaliziranim bolničkim ustanovama, te drugim zdravstvenim i nezdravstvenim suradnicima.  U programu tretmana i nadzora nad ovisnostima provodi se i supstitucijska terapija ovisnosti o opijatima metadonom ili buprenorfinom, uz kontrolnu mjeru testiranja urina na psihoaktivne tvari test-trakama.
Početkom 2009. godine u suradnji sa Domom za ovisnike zajednice Susret u Cisti Velikoj započet je program odvikavanja ovisnika farmakoterapijskim pripravcima u maksimalnom trajanju od 6 mjeseci.
Od 2012. godine ostvarena je suradnja u realizaciji terapijskog programa za ovisnike s psihijatrijskim komorbiditetom, a koji se provodi u smještajnim kapacitetima Udruge Zajednica Papa Ivan XXIII u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Program cijepljenja rizičnih skupina pacijenata protiv hepatitisa B provodi se s ciljem prevencije hepatitisa i HIV infekcija, kako bi se pridonijelo sprječavanju posljedica zlouporabe psihoaktivnih tvari. Osim toga provodi se i program pripreme za liječenje kroničnog hepatitisa C.

Stručni i znanstveni istraživački rad

Kako je Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije ujedno i nastavna baza Medicinskog fakulteta  u  Splitu stručni suradnici su se, kao vanjski suradnici, uključili u rad fakulteta, kako bi pridonijeli znanstvenom istraživanju zaštite, unapređenja mentalnog zdravlja te pojave zlouporabe sredstava ovisnosti.

Ciljevi Službe za mentalno zdravlje

Mentalno zdravlje u užem smislu:
1. promocija mentalnog zdravlja za sve
2. promocija rane intervencije i liječenja
3. pristup poremećajima kroz preventivne aktivnosti
4. unaprjeđenje kvalitete života osoba s mentalnim poremećajima kroz socijalnu inkluziju, zaštitu njihovih prava i dostojanstva
5. usklađivanje s drugim strategijama i programima koji se odnose na zaštitu mentalnog zdravlja
6. razvoj informiranja, istraživanja i sustava znanja na području mentalnog zdravlja

Zloporaba alkohola:
1. sprječavanje i smanjenje zloporabe alkohola i alkoholom izazvanih poremećaja
2. smanjenje obolijevanja, smrtnosti i opterećenja bolestima povezanima s pijenjem alkohola
3. smanjenje rizične konzumacije alkohola u općoj populaciji
4. osiguranje dostupnog i djelotvornog liječenja za osobe s rizičnim i štetnim konzumiranjem alkohola i onih koji su o alkoholu ovisni
5. smanjenje pojavnosti duševnih poremećaja, raspada obitelji i nasilja povezanih s alkoholom
6. osiguranje veće zaštite od pritiska na djecu i mlade kroz promicanje kulture nepijenja

Zloporaba droga:
1. smanjenje potražnje droga
2. unaprjeđenje provođenja univerzalne, selektivne i indicirane prevencije za sve, a pogotovo za djecu i mlade
3. smanjenje zdravstvenih i društvenih posljedica zloporabe droga

Kockanje i druge ovisnosti:
1. smanjenje rizične pojavnosti kockanja i drugih ovisnosti (internet itd.) u općoj populaciji
2. osiguranje dostupnog i djelotvornog liječenja za osobe s rizičnim ponašanjem i onih koji su ovisni
3. osiguranje veće zaštite od pritiska na djecu i mlade kroz promicanje kulture neovisničkog ponašanja

Vizija Službe

Mentalno zdravlje, kao dio općeg zdravlja, važno je područje za pojedinca, obitelj i društvo u cjelini. Mentalni poremećaji predstavljaju jedan od prioritetnih javnozdavstvenih problema u svijetu, u Republici Hrvatskoj, ali i u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Stoga je vizija razvoja i rada ove Službe, integriranim i uravnoteženim pristupom problematici zaštite mentalnog zdravlja u cijelosti, pružiti odgovarajuću zaštitu života i zdravlja sveobuhvatno. Prvenstveno djece, mladeži ali i obitelji kao i pojedinca. Također s tim u vezi, zadržati stanje raširenosti zlouporabe droga, alkohola, kockanja i drugih ovisno-ponašajnih poteškoća i/ili poremećaja u okvirima društveno prihvatljivog rizika. Kako se ne bi narušile temeljne vrijednosti društva i ugrozila sigurnost stanovništva. Zaštitu i unapređenju mentalnog zdravlja provoditi u širem smislu promicanjem zdravlja što će zasigurno spriječiti rizična i/ili nasilna ponašanja, pogotovo među djecom i mladima.  Za ostvarenje ove vizije treba ojačati Službu kadrovski te osigurati dostatnost prostornih kapaciteta i opreme kako bi se mogle provoditi različite učinkovite preventivne programe javnozdravstvenim pristupom na području Splitsko-dalmatinske županije.

Logo ustanove

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE